Blockhaus Muntinga/Rahal
Pany GR 2014 1460 m ü. M.